Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CHÙM NẾN KHAPHACO

ĐÈN CHÙM NẾN KHAPHACO

ĐÈN CHÙM NẾN KHAPHACO

ĐÈN CHÙM NẾN KHAPHACO
ĐÈN CHÙM NẾN PLN131/5+15+10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN131/5+15+10+5

53.200.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 160 x 200 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp: 35 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN131/5+15+10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6051/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6051/10+5

7.840.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 100 x 70 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp: 15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6051/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6051/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6051/6

3.360.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 56 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp: 6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6051/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN132/5+10+15

ĐÈN CHÙM NẾN PLN132/5+10+15

49.000.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 150 x 180 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp: 30 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN132/5+10+15

ĐÈN CHÙM NẾN PLN132/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN132/10+5

10.920.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 80 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp: 15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN132/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN132/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN132/8

5.880.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 70 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp: 8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN132/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN132/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN132/6

4.200.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 65 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN132/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA05/5+10+15+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA05/5+10+15+5

63.000.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 160 x 200 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:35 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA05/5+10+15+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA05/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA05/10+5

11.900.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 75 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA05/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA05/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA05/8

8.120.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 65 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA05/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA05/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA05/6

6.020.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 56 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA05/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6018/15+10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6018/15+10+5

39.200.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 160 x 190 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:30 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6018/15+10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6018/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6018/10+5

6.790.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 78 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6018/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6018/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6018/8

3.710.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 65 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6018/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA03/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA03/10+5

11.200.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 75 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA03/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA03/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA03/6

4.480.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 56 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLNA03/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN136/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN136/10+5

10.920.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 75 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN136/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN136/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN136/6

4.480.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 56 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp: 6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN136/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6020/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6020/10+5

8.120.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 78 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6020/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6020/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6020/8

5.040.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 68 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6020/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6010/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6010/10+5

6.720.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 78 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6010/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6010/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6010/6

2.660.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 55 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6010/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3001/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3001/10+5

10.080.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 110 x 100 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3001/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3001/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3001/8

5.740.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 90 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3001/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3001/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3001/6

4.340.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 75 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3001/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6041/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6041/10+5

7.420.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 80 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6041/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6041/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6041/6

3.360.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 60 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6041/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6019/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6019/10+5

6.860.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 78 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6019/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6019/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6019/8

3.780.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 68 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6019/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6024/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6024/10+5

7.700.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 78 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6024/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6024/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6024/6

3.360.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 65 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6024/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6035/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6035/10+5

8.190.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 85 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6035/10+5