ĐÈN CHÙM NẾN KHAPHACO

ĐÈN CHÙM NẾN KHAPHACO

ĐÈN CHÙM NẾN KHAPHACO

ĐÈN CHÙM NẾN KHAPHACO
ĐÈN CHÙM NẾN PLN6035/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6035/6

3.430.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 68 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6035/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6322/8+4

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6322/8+4

6.090.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 75 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:12 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6322/8+4

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6322/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6322/8

4.690.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 65 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6322/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6322/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6322/6

3.822.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 56 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6322/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6203/8+4

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6203/8+4

5.670.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 75 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:12 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6203/8+4

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6203/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6203/6

3.262.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 56 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6203/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6203/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6203/8

4.536.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 65 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN6203/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN8068/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN8068/10+5

11.200.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 70 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN8068/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN8069/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN8069/10+5

9.520.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 78 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN8069/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3008/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3008/10+5

9.520.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 108 x 75 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3008/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3008/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3008/6

4.200.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 68 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3008/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN912/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN912/10+5

14.000.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 78 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN912/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN912/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN912/8

10.080.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 70 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN912/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9908/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9908/10+5

14.000.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 78 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9908/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9908/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9908/8

9.800.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 70 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9908/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9906/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9906/8

10.920.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 68 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9906/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9906/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9906/10+5

15.400.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 78 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9906/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9907/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9907/10+5

16.800.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 78 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9907/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9907/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9907/6

8.120.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 62 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9907/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3006/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3006/10+5

9.100.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 85 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3006/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3006/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3006/8

5.180.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 78 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3006/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3006/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3006/6

3.780.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 68 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3006/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3004/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3004/10+5

9.380.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 78 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3004/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3004/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3004/8

5.320.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 68 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3004/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3004/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3004/6

3.920.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 65 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3004/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3003/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3003/10+5

9.100.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 98 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3003/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3003/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3003/8

5.180.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 70 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3003/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3003/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3003/6

3.780.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 70 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3003/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3007/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3007/10+5

9.660.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 105 x 100 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:15 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3007/10+5

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3007/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3007/8

5.390.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 85 x 88 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:8 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3007/8

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9036/8+4

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9036/8+4

5.460.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 90 x 80 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:12 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN9036/8+4

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3007/6

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3007/6

3.990.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và pha lê

Kích thước: 65 x 70 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN CHÙM NẾN PLN3007/6