Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA
ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 9903

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 9903

21.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1000 x H1500mm

Bóng đèn: E14 x 42

Hạt pha lê: 545 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 9903

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1971

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1971

14.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1000mm

Bóng đèn: E14 x 18

Hạt pha lê: 352 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1971

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 89101

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 89101

16.300.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1500mm

Bóng đèn: E14 x 24

Hạt pha lê: 442 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 89101

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 7006

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 7006

13.400.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1200mm

Bóng đèn: E14 x 17

Hạt pha lê: 401 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 7006

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 7002

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 7002

12.300.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1000mm

Bóng đèn: E14 x 19

Hạt pha lê: 275 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 7002

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 13215

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 13215

16.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1100mm

Bóng đèn: E14 x 27

Hạt pha lê: 442 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 13215

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 13279

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 13279

18.900.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1100mm

Bóng đèn: E14 x 17

Hạt pha lê: 409 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 13279

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 85229

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 85229

5.450.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 600 x H750mm

Bóng đèn: E14 x 15

Hạt pha lê: 127 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 85229

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 96074

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 96074

4.200.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 530 x H750mm

Bóng đèn: E14 x 8

Hạt pha lê: 90 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 96074

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1228

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1228

5.200.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 500 x H600mm

Bóng đèn: E14 x 7

Hạt pha lê: 60 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1228

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 8811

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 8811

4.800.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 550 x H700mm

Bóng đèn: E14 x 6

Hạt pha lê: 162 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 8811

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 8223

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 8223

8.100.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 600 x H900mm

Bóng đèn: E14 x 7

Hạt pha lê: 208 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 8223

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 3510

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 3510

4.600.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 500 x H600mm

Bóng đèn: E14 x 7

Hạt pha lê: 91 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 3510

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1221

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1221

9.800.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 700 x H1000mm

Bóng đèn: E14 x 15

Hạt pha lê: 128 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1221

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 7092

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 7092

3.700.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 500 x H700mm

Bóng đèn: E14 x 5

Hạt pha lê: 61 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 7092

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 9005

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 9005

4.250.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 500 x H650mm

Bóng đèn: E14 x 6

Hạt pha lê: 82 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 9005

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 9003

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 9003

4.250.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 500 x H600mm

Bóng đèn: E14 x 6

Hạt pha lê: 76 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 9003

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1451

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1451

3.670.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 450 x H500mm

Bóng đèn: E14 x 6

Hạt pha lê: 80 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1451

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 9926

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 9926

6.100.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 600 x H300mm

Bóng đèn: E14 x 4

Hạt pha lê: 129 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 9926

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 9926-800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 9926-800

7.800.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H300mm

Bóng đèn: E14 x 12

Hạt pha lê: 241 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 9926-800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 9926-1200

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 9926-1200

9.650.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi  L1200 x W800 x H300mm

Bóng đèn: E14 x 12

Hạt pha lê: 316 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 9926-1200

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 7325

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 7325

12.100.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi L1000 x W700 x H330mm

Bóng đèn: SMD

Hạt pha lê: 194 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 7325

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 1506-600

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 1506-600

5.600.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 600 x H280mm

Bóng đèn: SMD

Hạt pha lê: 169 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 1506-600

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 1506-800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 1506-800

10.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H330mm

Bóng đèn: SMD

Hạt pha lê: 307 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 1506-800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 590-600

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 590-600

4.400.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 600 x H300mm

Bóng đèn: E14 x 5

Hạt pha lê: 53 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 590-600

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 590-800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 590-800

8.350.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H300mm

Bóng đèn: E14 x 10

Hạt pha lê: 132 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 590-800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 8009

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 8009

4.300.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 550 x H350mm

Bóng đèn: E14 x 5 - LED SMD

Hạt pha lê: 37 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 8009

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 8009-800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 8009-800

8.100.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H350mm

Bóng đèn: E14 x 9-LED SMD

Hạt pha lê: 56 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 8009-800

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 8086

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 8086

8.800.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 750 x H400mm

Bóng đèn: E14 x 9-LED SMD

Hạt pha lê: 119 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 8086

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 66124

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 66124

9.400.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H500mm

Bóng đèn: E14 x 8-LED SMD

Hạt pha lê: 175 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 66124

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 007

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 007

4.800.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 550 x H300mm

Bóng đèn: E14 x 5-LED SMD

Hạt pha lê: 129 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 007

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 3562

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 3562

7.100.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 600 x H250mm

Bóng đèn: LED SMD

Hạt pha lê: 11 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA MLF 3562