ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO
ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9072

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9072

4.900.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 52x52 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9072

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9040/300

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9040/300

2.380.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 30x30 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9040/300

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9007/420

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9007/420

2.870.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 42x42 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9007/420

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9006

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9006

3.150.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 50x30 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9006

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9027

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9027

3.990.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 70x46 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9027

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9026

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9026

3.990.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 67x38 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9026

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9205

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9205

5.040.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 66x36 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9205

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9200

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9200

3.920.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 60x7 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9200

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9025

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9025

3.290.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 50x47 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9025

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9041

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9041

2.380.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 33x33 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO TPL9041

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2841/3

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2841/3

2.100.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 60x40x20 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2841/3

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2830/8

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2830/8

3.220.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước:24x54x38 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2830/8

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1009/3

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1009/3

5.530.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 40+60+40x120 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1009/3

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1008/2

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1008/2

3.710.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 60+40x120 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1008/2

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1015/3

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1015/3

2.240.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 30x20 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1015/3

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2870/6

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2870/6

2.660.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 48x48x30 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2870/6

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2872

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2872

1.820.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 60x60x28 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2872

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2875/6

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2875/6

2.310.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 50x50 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2875/6

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2868/8+4

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2868/8+4

4.200.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 38x24 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2868/8+4

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2836/6+6

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2836/6+6

2.800.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 55x56 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2836/6+6

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2833/8

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2833/8

3.360.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 44x38 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2833/8

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2859/8+4

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2859/8+4

3.640.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 60x46 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2859/8+4

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2856/6+6

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2856/6+6

3.920.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 55x45 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM2856/6+6

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM8152

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM8152

3.780.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 60x60 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM8152

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1001/12

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1001/12

6.650.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 100x65 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1001/12

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1002/3

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1002/3

2.660.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 30x120 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1002/3

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1103/3

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1103/3

2.100.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 30x120 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1103/3

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1005/4

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1005/4

2.520.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 70x120 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1005/4

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1006/3

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1006/3

2.100.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 50x100 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1006/3

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1007/4

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1007/4

2.380.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 70x100 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DKM1007/4

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DTPL1801/4

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DTPL1801/4

1.890.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 30x120 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DTPL1801/4

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DTPL1802/4

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DTPL1802/4

1.750.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại, meka và pha lê

Kích thước: 30x120 cm

Ánh sáng: trắng/vàng

Thay đổi được kích thước dây thả

ĐÈN CHÙM THẢ KHAPHACO DTPL1802/4