Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU KHAPHACO

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU KHAPHACO

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU KHAPHACO

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU KHAPHACO
ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1013

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1013

1.890.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 80 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 6 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1013

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1011

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1011

1.890.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 80 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 6 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1011

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD201

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD201

154.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 15 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD201

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD202

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD202

154.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 15 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD202

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD109

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD109

154.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 15 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD109

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD108

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD108

154.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 15 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD108

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD106

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD106

154.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 15 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD106

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD200

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD200

154.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 15 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD200

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK026

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK026

3.220.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 90 x 120 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 27 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK026

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD102

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD102

700.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 50 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 5 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD102

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD239

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD239

840.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: 26 x 26 x 69 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 3 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD239

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK2681

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK2681

350.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 27 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK2681

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD105

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD105

154.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 17 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD105

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD107

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD107

154.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 17 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD107

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK008/4

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK008/4

2.800.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: 78 x 35 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 4 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK008/4

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK008/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK008/6

4.200.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 60 x 120 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 27 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK008/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0013/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0013/6

4.060.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: 60 x 40 x 120 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 6 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0013/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0015/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0015/6

4.060.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 60 x 120 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 27 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0015/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKYJ-6002

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKYJ-6002

3.220.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: 78 x 30 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 2 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKYJ-6002

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKYJ-6003

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKYJ-6003

1.330.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: 30 x 30 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKYJ-6003

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKYJ-6001

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKYJ-6001

3.220.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 60 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 3 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKYJ-6001

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0319/8+6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0319/8+6

2.800.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 80 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 14 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0319/8+6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0319/8

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0319/8

1.610.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 80 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 8 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0319/8

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0318/8

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0318/8

1.960.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 80 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 8 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0318/8

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0318/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0318/6

1.680.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 70 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 6 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTK0318/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1010/8

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1010/8

2.520.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 78 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 8 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1010/8

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1002/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1002/6

5.460.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 86 x 33 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 6 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1002/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD312/12

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD312/12

1.260.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 70 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 12 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD312/12

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD1016/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD1016/6

560.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 50 x 100 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 6 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKD1016/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1007/8

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1007/8

2.520.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 78 x 70 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 8 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1007/8

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1017/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1017/6

1.400.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 60 x 25 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 27 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKDD1017/6

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKWX-115

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKWX-115

4.480.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện

Kích thước: phi 90 x 80 cm

Ánh sáng: vàng nắng

Lamp: 18 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN THẢ KIỂU KHAPHACO DTKWX-115