Google reCAPTCHA v3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO
ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6869-4+1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6869-4+1

1.890.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W600xH850mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 5xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6869-4+1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6816-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6816-3

1.106.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W650xH750mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 3xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6816-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6839-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6839-3

1.764.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W450xH850mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 3xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6839-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6105-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6105-1W

448.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W150xH330mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6105-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6108-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6108-1W

448.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W280xH290mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6108-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6889-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6889-3

1.106.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W400xH750mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 3xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6889-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6821-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6821-3

1.372.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W600xH750mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 3xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6821-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6861-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6861-3

1.190.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W300xH750mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 3xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6861-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6846-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6846-1

476.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W300xH750mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6846-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6892-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6892-1

630.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W200xH410mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6892-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6292-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6292-3

1.470.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W300xH800mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 3xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6292-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6294-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6294-1

630.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W220xH850mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6294-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6324-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6324-1

546.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W220xH820mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6324-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-D0190-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-D0190-1

980.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W220xH820mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-D0190-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6858-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6858-3

1.358.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W300xH600mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 3xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6858-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6679-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6679-3

1.218.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W300xH800mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 3xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6679-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6835-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6835-3

1.092.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W390xH720mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 3xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6835-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6241-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6241-1W

406.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W160xH320mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6241-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6816-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6816-1W

448.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W160xH300mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6816-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6206-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6206-1W

686.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W230xH420mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6206-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6118-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6118-1W

448.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W210xH320mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6118-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-8807-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-8807-1W

406.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W280xH320mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-8807-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6867-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6867-3

1.750.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W400xH750mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 3xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6867-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6298-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6298-1W

532.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W140xH330mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6298-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6874-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6874-1W

588.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W210xH320mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DVC-6874-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6874-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6874-1W

588.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W160xH800mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-6874-1W

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-8909-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-8909-1

546.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W240xH800mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-8909-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-102-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-102-3

882.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W230xH800mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 3xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-102-3

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-101-1

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-101-1

350.000 VNĐ

Chất liệu: kim loại và thuỷ tinh

Kích thước: W220xH800mm

Ánh sáng: trắng, vàng

Bóng đèn: 1xE27

Đèn chưa bao gồm bóng , thuế

ĐÈN CỔ ĐIỂN KHAPHACO DTC-101-1