Google reCAPTCHA v3

ĐÈN TRỤ CỔNG KHAPHACO

ĐÈN TRỤ CỔNG KHAPHACO

ĐÈN TRỤ CỔNG KHAPHACO

ĐÈN TRỤ CỔNG KHAPHACO
ĐÈN TRỤ CỔNG T6848 - kích thước:200mm

ĐÈN TRỤ CỔNG T6848 - kích thước:200mm

573.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 200x200mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: thân lá đồng sơn tĩnh điện

ĐÈN TRỤ CỔNG T6848 - kích thước:200mm

ĐÈN TRỤ CỔNG T6848 - kích thước:250mm

ĐÈN TRỤ CỔNG T6848 - kích thước:250mm

639.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 250x250mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: thân lá đồng sơn tĩnh điện

ĐÈN TRỤ CỔNG T6848 - kích thước:250mm

ĐÈN TRỤ CỔNG T6848 - kích thước:300mm

ĐÈN TRỤ CỔNG T6848 - kích thước:300mm

756.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 300x300mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: thân lá đồng sơn tĩnh điện

ĐÈN TRỤ CỔNG T6848 - kích thước:300mm

ĐÈN TRỤ CỔNG T6849 KÍCH THƯỚC: 200MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6849 KÍCH THƯỚC: 200MM

573.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 200x200mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: thân lá đồng sơn tĩnh điện

ĐÈN TRỤ CỔNG T6849 KÍCH THƯỚC: 200MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6849 KÍCH THƯỚC: 250MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6849 KÍCH THƯỚC: 250MM

639.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 250x250mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: thân lá đồng sơn tĩnh điện

ĐÈN TRỤ CỔNG T6849 KÍCH THƯỚC: 250MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6849 KÍCH THƯỚC: 250MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6849 KÍCH THƯỚC: 250MM

756.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 250x250mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: thân lá đồng sơn tĩnh điện

ĐÈN TRỤ CỔNG T6849 KÍCH THƯỚC: 250MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6846 KÍCH THƯỚC: 200MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6846 KÍCH THƯỚC: 200MM

573.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 200x200mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: thân lá đồng sơn tĩnh điện

ĐÈN TRỤ CỔNG T6846 KÍCH THƯỚC: 200MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6846 KÍCH THƯỚC: 250MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6846 KÍCH THƯỚC: 250MM

639.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 200x200mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: thân lá đồng sơn tĩnh điện

ĐÈN TRỤ CỔNG T6846 KÍCH THƯỚC: 250MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6846 KÍCH THƯỚC: 300MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6846 KÍCH THƯỚC: 300MM

756.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 200x200mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: thân lá đồng sơn tĩnh điện

ĐÈN TRỤ CỔNG T6846 KÍCH THƯỚC: 300MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6847 KÍCH THƯỚC: 200MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6847 KÍCH THƯỚC: 200MM

573.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 200x200mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: thân lá đồng sơn tĩnh điện

ĐÈN TRỤ CỔNG T6847 KÍCH THƯỚC: 200MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6847 KÍCH THƯỚC: 250MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6847 KÍCH THƯỚC: 250MM

639.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 250x250mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: thân lá đồng sơn tĩnh điện

ĐÈN TRỤ CỔNG T6847 KÍCH THƯỚC: 250MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6847 KÍCH THƯỚC: 300MM

ĐÈN TRỤ CỔNG T6847 KÍCH THƯỚC: 300MM

756.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 300x300mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: thân lá đồng sơn tĩnh điện

ĐÈN TRỤ CỔNG T6847 KÍCH THƯỚC: 300MM

CẦU NHỰA - PHI 250MM

CẦU NHỰA - PHI 250MM

189.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 250mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: NHỰA ABS

CẦU NHỰA - PHI 250MM

CẦU NHỰA - PHI 300MM

CẦU NHỰA - PHI 300MM

256.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 300mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: NHỰA ABS

CẦU NHỰA - PHI 300MM

CẦU NHỰA - PHI 400MM

CẦU NHỰA - PHI 400MM

540.000 VNĐ

Sử dụng bóng LED EPISTAR

Kích thước: 400mm

Ánh sáng: 3000/4000/6000K

Vật liệu: NHỰA ABS

CẦU NHỰA - PHI 400MM