Google reCAPTCHA v3

đèn gắn tường

đèn gắn tường

đèn gắn tường

ĐÈN VÁCH-THẢ - ỐP TRẦN ĐỒNG ,ĐÁ
ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9218/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9218/1

4.410.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 18 x 62 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9218/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9126/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9126/2

5.810.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 46 x 40 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:2 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9126/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9126/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9126/1

3.220.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 18 x 40 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9126/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9154/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9154/2

5.810.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 50 x 40 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp: 2 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9154/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9154/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9154/1

3.220.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 18 x 40 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9154/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9264/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9264/2

4.690.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 36 x 62 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:2 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9264/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9264/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9264/1

3.290.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 16 x 62 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9264/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9128/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9128/2

6.580.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 44 x 62 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:2 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9128/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9179/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9179/2

10.640.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 40 x 105 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:2 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9179/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD8123/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD8123/2

5.180.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 33 x 40 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:2 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD8123/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD8123/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD8123/1

2.730.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 15 x 40 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD8123/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9197/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9197/1

1.680.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 19 x 35 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9197/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9197/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9197/2

2.730.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 26 x 35 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:2 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9197/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9247/3

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9247/3

4.620.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 35 x 43 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:3 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9247/3

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9226/3

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9226/3

3.710.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 35 x 28 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:3 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9226/3

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9226/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9226/2

2.730.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 35 x 35 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:2 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9226/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9226/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9226/1

1.750.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 12 x 35 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9226/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9244/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9244/2

4.200.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 30 x 40 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:2 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9244/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9244/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9244/1

3.010.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 20 x 40 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9244/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9247/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9247/1

2.660.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 22 x 40 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9247/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9247/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9247/2

3.640.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 35 x 40 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:2 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG VÀ ĐÁ DD9247/2

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6002

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6002

1.400.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và đá

Kích thước: phi 18 x 32 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E27

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6002

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB2007

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB2007

5.040.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

Kích thước: phi 17 x 62 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB2007

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB2010

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB2010

4.340.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

Kích thước: phi 22 x 48 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB2010

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6008/3

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6008/3

3.920.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

Kích thước: phi 22 x 65 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:3 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6008/3

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6007/3

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6007/3

3.640.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

Kích thước: phi 20 x 65 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:3 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6007/3

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6007/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6007/1

2.100.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

Kích thước: phi 15 x 48 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6007/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCA6011

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCA6011

1.400.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

Kích thước: phi 18 x 32 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCA6011

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCA9003/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCA9003/1

2.100.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

Kích thước: phi 18 x 33 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCA9003/1

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB9004

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB9004

2.100.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

Kích thước: phi 16 x 26 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB9004

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6027

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6027

2.340.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

Kích thước: phi 18 x 40 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6027

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6023

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6023

1.400.000 VNĐ

Chất liệu: đồng và thuỷ tinh

Kích thước: phi 15 x 32 cm

Ánh sáng: trắng, vàng

Lamp:1 x E14

Đèn chưa bao gồm bóng, thuế

ĐÈN GẮN TƯỜNG ĐỒNG DCAB6023